Megjelent a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet benne a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzattal

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. december 4-én kiadta az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletet.

A rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba. Ugyanakkor hatályát vesztette a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet, közismert nevén a KLÉSZ. Az új rendelet két helyen módosította a tavaly tavasszal kiadott 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletet: a rendelet 19. § (6) bekezdés b) pontja és a 19. § (7) bekezdése helyébe új rendelkezések kerültek. Az új rendelet 1. melléklete tartalmazza a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot.

A villamos szakma már nagyon várta a Villamos Biztonsági Szabályzat (VBSZ) kiadását, amelynek előkészületei már több mint 30 éve folytak. A VBSZ többször eljutott a rendeletben való megjelenés küszöbéig, de csak most jelent meg a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat, VMBSZ néven a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet mellékleteként. A rendelet és a VMBSZ megjelenésével lehetővé vált a rendkívül elavult, és a villamos biztonsági szabályozási környezettel többszörösen ellentmondásba került, 36 éves KLÉSZ visszavonása. A villamos szakma azt várta, hogy e rendelet kiadásával egyidejűleg hatálytalanítják a munkavédelmi jellegű 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. §-át, amely korábban foglalkozott a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések áramütés elleni védelmének ellenőrzésével. Sajnos ez nem történt meg, így most e vonatkozásban egymásnak ellentmondó, párhuzamos szabályozás van hatályban!

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya és témakörei

A rendelet hatálya alá tartoznak az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási, kommunális, lakó- és egyéb épületek villamosenergia-ellátását biztosító vagy közvilágítási célú, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek.

A rendelet az Értelmező rendelkezésekben 32 fogalmat határoz meg, ezek közül a fontosabbak: egyenértékűségi nyilatkozat, ellenőrzés, feszültség alatti és feszültséghez közeli munkavégzés, jelentős villamos berendezés, szabványossági felülvizsgálat, szerelői ellenőrzés, villamos berendezés és villamos szerkezet.

A Műszaki biztonsági követelményekben határozza meg a rendelet az alapkövetelményt: „A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen az 1. mellékletben (a továbbiakban: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak."

A rendelet fontos előírása, hogy a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 5 évenként szükséges a továbbképzés. Ezzel a szakma régi óhaját, az eddig rendezetlen státuszú képzést teszi kötelezővé. A rendelet előírja a továbbképzés és a vizsgaszervezés szabályait, feltételeit, valamint ennek hatósági felügyeletét.

A Záró rendelkezések a korábban megszerzett képesítésekkel kapcsolatos intézkedéseket tartalmazzák.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet mellékletei

1. melléklet: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat. A szabályzat témakörei:

  • A villamos berendezések műszaki biztonsági követelményei.
  • A követelmények teljesítésének kivitelezői dokumentálása, üzemeltetési útmutató, tervezői egyenértékűségi nyilatkozat, kivitelező felelős műszaki vezetője szabványossági nyilatkozata; a jegyzőkönyvek megléte és ezek tartalma.
  • A villamos berendezések megfelelő állapotának ellenőrzése, időszakos ellenőrzések, az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges képesítés.
  • A villamos berendezések áramütés elleni védelem szempontjából történő időszakos szabványossági felülvizsgálata.
  • A javítás utáni vizsgálatok részletes előírása.

2. melléklet: a továbbképzés képzési programjának jóváhagyása iránti kérelem adattartalmát írja elő.

3. melléklet: a továbbképzési programmal szemben támasztott alapkövetelményeket határozza meg. Szakmai követelményeket határoz meg az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója és a villámvédelmi felülvizsgáló továbbképzési szakterületekhez.

A rendelet teljes szövege itt olvasható és letölthető:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17202.pdf

Forrás: Elektrotechnika folyóirat 2017/12

Kosák Gábor 
2018. január