A vásárlók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) a vásárlók adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályok szerint kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.

Az MSZT a vásárlók személyes adatainak kezelésénél biztosítja a vonatkozó hatályos jogszabályok betartását, és tőle függően eleget tesz a vásárlók biztonságos internet használati igényének.

Az MSZT adatkezeléssel kapcsolatos előírásai

 • Az MSZT valamennyi vásárlójának e-mail címét személyes adatként kezeli.
 • Az MSZT jelen szabályzatban említett alkalmazottaira, alvállalkozóira és megbízottjaira az MSZT-vel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség vonatkozik. A mindenkori számítógépes alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak az MSZT a www.mszt.hu internetes honlapján keresztül.
 • A vásárlói szerződés megkötésével egyidejűleg a vásárló feltétlen elfogadja az MSZT adatkezelési gyakorlatát.
 • Az MSZT-nek a vásárló személyes adatait védenie kell, elsősorban a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés ellen.
 • A vásárló köteles minden tőle elvárhatót megtenni a személyes adatainak, különösen az MSZT által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (jelszavak) védelmére. A vásárló felelősséggel tartozik azért az eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
 • A személyes adatok használata miatt az MSZT-t nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a vásárló szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

Vásárlói igény kiszolgálása

 • Az e-maillel jelentkező vásárlói megrendelés teljesítési feltétele, hogy a vásárló a hatályos jogszabályi előírásokon alapuló általános szerződési feltételek 6. fejezetében meghatározott személyes adatait az MSZT-nek megadja.
 • A vásárlói szerződés akkor jön létre, amikor az MSZT a vásárlói megrendelést elektronikus úton visszaigazolta. Az MSZT biztosítja a vásárlót, hogy a megrendeléskor megadott adatait csak az arra feljogosított alkalmazottak, továbbá a szerződések elektronikus másolatának elkészítésében és a biztonságos tárolásban, illetve őrzésben részt vevő megbízottai, alvállalkozói részére teszi elérhetővé.
 • A megrendelések és visszaigazolások elektronikus formában kerülnek biztonságos, őrzött helyen tárolásra. Tárolási idő: 60 hónap.

Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése

 • Az MSZT ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerét csak az MSZT ügyvezető igazgatója írásbeli felhatalmazásával rendelkező MSZT alkalmazottak, megbízottak, illetve alvállalkozók - az egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadásával - érhetik el.
 • A vásárlók személyes adatait az MSZT megrendelés fogadása után jogosult rögzíteni ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében. Az adatkezelés célja az MSZT-hez érkezett megrendelésekből adódó - az általános szerződési feltételekben rögzített - kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorolása. Az MSZT e cél eléréséhez alvállalkozók, illetve megbízottak munkáját is igénybe veheti.
 • A vásárlói megrendelés adatai az MSZT az ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében rögzíti. Az MSZT a vásárló egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak a vásárló személyes adataival történő azonosítást követően jogosult végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot a vásárló nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy az MSZT jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.
 • A vásárló a forgalmi adataira vonatkozó részletes információkat, illetve hiteles számlamásolatot térítés ellenében közvetlenül az Értékesítési osztályvezető címen (kiado@mszt.hu) kérhet a bejelentkezési azonosító és jelszó megadásával.

Piackutatás

A vásárló hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait az MSZT tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje. Az MSZT harmadik félnek nem adhatja át az adatokat.

Vásárlói címtár

Az MSZT fenntartja a jogát, hogy a vásárlói címtára alapján szolgáltatásának minőségét javítsa. A címtárban valamennyi vásárló alapadatai (név, cím, e-mail cím, székhely/telephely, vásárolt termékek ICS szerinti besorolása, tevékenységi forma) szerepelnek és a címtárban a keresés ezek alapján történhet.
Az MSZT saját érdekében mindent megtesz, hogy címtárához illetéktelen személyek, vagy szervezetek hozzá ne férjenek.

Egyebek

Az adatkezelés időtartamának lejártával a vásárló személyes adatait az MSZT, a vásárló beazonosítását a továbbiakban lehetetlenné tevő módon, törli.