MSZT/NB 1

Tájékoztató az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság üléséről

Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság (NEB) 2016. évi ülését a MAVIR ZRt. székházában (Bp., III. ker., Anikó u. 4.) március 23-án tartotta.

Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság tagjai a szakterülethez kapcsolódó nemzeti szabványosító műszaki bizottságok és programbizottságok elnökei, továbbá a szakterület kiemelten fontos intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, egyesületeinek és érdekképviseleteinek állandó képviselői.

Az ülés eseményei:

1. Az ülést Zerényi József az MSZT/NB 1 elnöke nyitotta meg Tihanyi Zoltán, a MAVIR ZRt. rendszerirányítási és nemzetközi vezérigazgató-helyettese helyett, aki halaszthatatlan elfoglaltsága miatt lemondta részvételét az ülésen.

2. Az előzetesen megküldött napirendtervezetet a bizottság elfogadta. Kosák Gábor, az MSZT/NB 1 titkára üdvözölte a megjelenteket és felkérte Zerényi Józsefet az ülés levezetésére.

3. Zerényi József részletes tájékoztatást adott az IEC 79. (2015 októberében, a Belarusz Köztársaságban, Minszkben tartott) közgyűlés nyílt ülésén elhangzott előadásokról, amelyek a „Központban az energiahatékonyság és a megfelelőségtanúsítás" témakör köré fonódtak.
Zerényi József az előadások közül kiemelte többek között Jean-Louis Stasi (President Russia and CIS Schneider Electric) a Modern energiahatékonysági technológiák a villamosenergia-iparban és az energiafelhasználás kezelése című előadását. Az előadásban elhangzott, hogy 1,3 milliárd ember egyáltalán nem jut villamos energiához, további 1 milliárd ember pedig csak megbízhatatlan és időszakos villamosenergia-ellátással rendelkezik. Jövőbeli ellátásuk jelentősen növeli a világ villamosenergia-felhasználását, s egyben visszaszorítja a környezetkárosító fűtési, világítási módokat. A következő 40 évben az energiafelhasználás az urbanizáció, a digitalizáció és az ipar növekedése következtében várhatóan megduplázódik, a szén-dioxid-kibocsátást a felére kell csökkenteni, ennek betartása érdekében az energiatermelés hatékonyságát a négyszeresére kell emelni.

4. Kosák Gábor beszámolt az MSZT 2015. évi helyzetéről/eredményeiről. Ismertette az angol nyelvű szabványokkal kapcsolatos nehézségeket és a magyar nyelvű szabványok arányának csökkenése elleni küzdelmet.

5. Továbbá bemutatta a magyar nemzeti elektrotechnikai szabványosítás általános helyzetét és a 2015. évi eredményeket. Megköszönte az angol nyelvű európai szabványok magyar nyelvű változatainak kidolgozását/kiadását lehetővé tevő támogatóknak (MAVIR ZRt., LEGRAND Zrt.), hogy 2015-ben 8 magyar nyelvű elektrotechnikai szabvány jelenhetett meg, melyek a következők:

 

  • MSZ EN 60601-1:2015 Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre vonatkozó általános követelmények (IEC 60601-1:2005)
  • MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)

Megjegyzés: A szabvány 2015-ös kiadása tartalmazza a 2014-ben megjelent MSZ EN 60529:1991/A2 módosítást, mely egy új IPX9 védettségi fokozatot vezet be, miközben a meglévő védettségi fokozatokban nincs változtatás. Az új 9-es második jellemző számjegy a nagynyomású és nagyhőmérsékletű vízsugarak ellen védett burkolatokra vonatkozik.    

  • MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva)
  • MSZ IEC 60884-1:2002/A2:2015 Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 1. rész: Általános követelmények
  • MSZ 2364/MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, Kisfeszültségű villamos berendezések. Magyarázatos szabványgyűjtemény, 8. korszerűsített változat és 8. pótlapok
  • MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva)
  • MSZ HD 60364-7-710:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek (IEC 60364-7-710:2002, módosítva)
  • MSZ HD 60364-7-753:2014 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-753. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek (IEC 60364-7-753:2014)

Egyéb események 2015-ben
Tavasszal, április 13–17. között az IEC/TC 13 Villamosenergia-mérés és -szabályozás 2015. évi bizottsági ülése került megrendezésére Budapesten. Az IEC-ülést követően CENELEC/TC 13 bizottság is ülésezett, kihasználva, hogy az IEC-bizottság és európai tükörbizottság tagsága zömében megegyezik.
Ősszel, november 23–28. között az IEC/TC 10 Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásokra bizottság 2015. évi bizottsági ülését szintén Budapesten tartották.
Az IEC 79. közgyűlése a Belarusz Köztársaságban (Minszkben) zajlott október 12–16. között.

Sajnálattal értesültünk arról, hogy a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt Somfai Ferenc, az MSZT/MB 856 Környezeti feltételek és környezetállósági vizsgálatok bizottság elnöke, és nemrég váratlanul és fájdalmasan korán Nádassy László, az MSZT/MB 853 Készülékcsatlakozók, -kapcsolók, ipari csatlakozók bizottság elnöke.

Végül a bizottság titkára beszámolt a 2016. évi tervekről és a 2015-ben elkezdett, de csak 2016-ban megjelenő szabványokról.

6. A szünet után Nagy Gábor, szabványosító menedzser rövid áttekintést adott a nemzetközi és európai elektrotechnikai szabványosítás 2015. évi tevékenységéről. Ismertette az IEC műszaki bizottságok (TC/SC), IEC szabványok/kiadványok és szabványtervezetek statisztikai adatait.
Az IEC nemzetközi elektrotechnikai szabványosító szervezetén belül új megfelelőségértékelési szervezet (IECRE) alakult a megújuló energiával kapcsolatos alkalmazásokban használt berendezésekre vonatkozó szabványok tanúsítására. Magyarország harmadikként vált ezen IEC szervezet teljes jogú tagjává a TÜV Rheinland Intercert támogatásával.       
Megalakult az IEC harmadik rendszerbizottsága, a SyC Smart Cities.
A rendszerbizottság összehangolja az IEC műszaki bizottságainak ilyen irányú szabványosítását, ajánlásokat készít az elektrotechnikai szabványok fejlesztésére, hogy azok elősegítsék a városi rendszerek összekapcsolódását, együttműködését és hatékonyságuk növekedését.        
Nagy Gábor részletesen ismertette az Európai Elektrotechnikai Szabványosítási Bizottság (CENELEC) tevékenységét, valamint az új CENELEC műszaki bizottságokról is számot adott:  
CLC/SR 122 Ultra nagyfeszültségű váltakozó áramú átviteli rendszerek;      
CEN/CLC/JWG 8 Adatvédelem kezelése termékeknél és szolgáltatásoknál;           
CLC/WS SGRM CENELEC-műhely grafén jellegű anyagok előírásaira;       
CLC/SR 23K Villamos energiahatékonysági termékek.
Végezetül az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) tevékenységét ismertette.

7. Kmethy Győző az IEC/TC 13 titkára ismertette az IEC/TC 13 Villamosenergia-mérés és -szabályozás 2015. évi budapesti bizottsági ülésének eseményeit. Tájékoztatót tartott az IEC/TC13 feladatairól, felépítéséről. Az IEC/TC 13 feladata: szabványosítás a váltóáramú és egyenáramú villamos energia teljesítményének és fogyasztásának mérése és vezérlése terén. A szabványalkotás jelenleg „legaktívabb" témái az okos fogyasztásmérés, elektronikus mérők elektronikus váltókkal, a biztonság (safety) és adatbiztonság (security), valamint az elektromágneses összeférhetőség (EMC). Az IEC/TC 13 elnöke Patrick Borgato (Franciaország), a titkársági feladatokat az MSZT látja el, a bizottság titkára Kmethy Győző. Az ülésen a következő munkacsoportok üléseztek:         
A WG 11 Villamos fogyasztásmérő berendezések munkacsoport, amely az elektronikus mérők típusvizsgálati előírásainak kidolgozásával foglalkozik.
A WG 14 Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz munkacsoport olyan intelligens fogyasztásmérő berendezésekkel való adatcserével foglalkozik, amelyek képesek rögzíteni, feldolgozni és az érintett feleknek továbbítani ezt az információt.
A WG 15 Okos fogyasztásmérő funkciók és eljárások munkacsoport, az előrefizetős fogyasztásmérő rendszerek és fogyasztásmérők szabványosításával foglalkozik. A munkacsoporti üléseken a folyamatban lévő szabványkidolgozásokat tekintették át és ezekkel kapcsolatos döntéseket hoztak meg. Kmethy Győző tájékoztatást adott a munkacsoporti üléseket követő plenáris ülés főbb napirendi programjairól és eseményeiről.

8. Dr. Szebeni Mária, a TPV Diagnosztikai és Kutató Kft. vezetője beszámolt az IEC/TC 10 Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásokra bizottság 2015. évi budapesti bizottsági ülésének eseményeiről. Ismertette az ülés költségeit finanszírozó első magánkézben levő független, akkreditált vizsgálólaboratórium működési területét.

9. Thurnay Bence (divízióigazgató, TÜV Rheinland Intercert Kft. MEEI divízió) képviselte Magyarországot az IEC 79. közgyűlésén az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság delegációvezetőjeként. Beszámolt a magyar részvételről a Megfelelőségértékelési Testület (CAB) ülésén, a nemzeti bizottsági titkárok fórumán, a nemzeti bizottsági elnökök műhelyén, a tanácsi döntéshozó értekezleten és a tanácsi nyitott ülésen.

10.  Zerényi József a bizottság elnöke megköszönte az aktív részvételt és bezárta az ülést.

2016. május
Kosák Gábor
MSZT/NB 1 titkár