Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal kapcsolatban

A hulladék: az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható, különböző minőségű és halmazállapotú anyag, termék, maradvány, tárgy, leválasztott szennyezőanyag, szennyezett kitermelt föld, amelyet tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud és amelynek kezeléséről külön kell gondoskodni.  Tehát bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

A hulladékok többnyire nem közvetlenül hatnak az emberre vagy az élővilág más tagjaira, hanem közvetve okoznak levegő-, víz- vagy talajszennyezést, illetve bűzártalmat. Az egyetlen kivétel talán a hulladékok látványa által kiváltott kellemetlen esztétikai hatás, tájrombolás, és mint ilyen, közvetlenül hat ránk.

A következő jogszabályok alkalmazása segíti a hulladékok keletkezésének megelőzését, a keletkező hulladékok hasznosítását, feldolgozását, illetve a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását,  ezáltal  csökkentik a természeti erőforrások igénybevételét, valamint az elhasználódott anyagok hulladék formájában a természetbe való visszakerülését, továbbá eredményesen segítik a gazdaság hatékonyságát.

Jogszabály száma

Jogszabály címe

3/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás

A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

21/2015. (V. 4.) OGY határozat

A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

158/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

1769/2014. (XII.18.) Kormány határozat

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával

369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet

A hulladékká vált gépjárművekről

368/2014. (XII.30.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásnak központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról

309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

322/2014. (XII.13.) Korm. rendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

29/2014. (XI.28.) FM rendelet

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

2055/2013. (XII.31.) Korm. határozat

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

120/2013. (XII.16.) VM rendelet

A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról

443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet

A fémkereskedelmi tevékenységről

95/2013. (X.14.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

2013. évi CXL. törvény

A fémkereskedelemről

2013. évi CX. törvény

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet

A hulladékjegyzékről

310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

71/2013. (VIII.15.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

2013. évi CXXV. törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról

445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

145/2012. (XII.27.) VM rendelet

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

144/2012. (XII.27.) VM rendelet

A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

A közúti járművek bontásának feltételeiről

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

A bányászati hulladékok kezeléséről

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

20/2006. (IV.5). KvVm rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

85/2005. (XI. 23.) OGY határozat

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról

240/2005 (X.27.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításának kihirdetéséről

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

A betétdíj alkalmazásának szabályairól

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

155/2004. (V.14.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladék országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

19/2003. (XII. 10.) KvVM rendelet

A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet módosításáról

23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet

A területi hulladékgazdálkodási tervekről

47/2003. (VIII.8.) ESzCsM rendelet

A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

1/2002. (I.11.) EüM rendelet

Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

110/2002. (XII.12.) OGY határozat

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

22/2001. (X.10.) KöM rendelet

A hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről

271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

101/1996. (VII.12.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1995 évi LIII. törvény 30. §

Hulladékok

1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

1979. évi 19. törvényerejű rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről

1976. évi 20. törvényerejű rendelet

A hulladékkal és egyéb anyagokkal való tengerszennyezés megelőzéséről szóló egyezmény kihirdetéséről


Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével,
Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen: Tel: 06/1/4566-928, cert@mszt.hu

2015. július