Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és szennyvízzel kapcsolatban

2016. 05.03.
 

Bolygónk felszínének több mint kétharmadát víz borítja. A víz a Föld légkörének is nélkülözhetetlen alkotóeleme és a földfelszín formálásában is jelentős szerepet tölt be.
Az élet létrejöttének és fennmaradásának lehetőségét biztosító földi bioszféra tehát annak az egyszerű, mégis csodálatos tulajdonságokkal bíró vegyületnek köszönheti létét, melynek molekulái két hidrogén- és egy oxigénatom egymáshoz kapcsolódásával jön létre.
A víz jelenléte bolygónk klímarendszerének kialakulásában és fenntartásában is meghatározó szerepet tölt be. Ma is ez a szüntelenül változó, mégis a víz folytonos körforgását is biztosító klímarendszer nyújt megfelelő létfeltételeket gazdag és sokszínű élővilágunknak, mint ahogy az emberiség élelmiszer-ellátásának fenntartását is ez teszi lehetővé.
Mindezen ismereteket figyelembe véve könnyen beláthatjuk, hogy mennyire fontos kincsünk a tiszta, egészséges víz.
Az egészséges ivóvizet nálunk természetesnek tekintjük és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése mellett bizakodhatunk abban, hogy a későbbiekben is jó gazdaként örökíthetjük tovább utódaink számára.

Jogszabály száma

Jogszabály címe

438/2015. (XII.28.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

41/2013. (V. 28.) VM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

89/2011. (IX.29.) VM rendelet

A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról

146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Az egyes kiemelt jelentőségű vízi létesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

312/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet

A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

30/2003. (III.18.) Korm. rendelet

A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

6/2002. (XI.5.) KvVM rendelet

Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet

A vízi közművek üzemeltetéséről

203/2001. (X.26.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet

A szennyvizek és a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

2060/2001. (IV.2.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hazai jogrendbe illesztésével összefüggő feladatokról

240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

A vízkészletjárulék kiszámításáról

178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet

A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodásról

1990. évi LXXXVII. törvény

Az árak megállapításáról


Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot  Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével  az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu