2017 decemberében megjelent új, módosított és hatályon kívül helyezett környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy a megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

  • 2017 decemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:

55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 03. 01.

518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

42/2017. (XII. 29.) BM rendelet
az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 29.

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

70/2017. (XII. 29.) FM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet
egyes árszabályozással összefüggő energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

2017. évi CLXXXVI. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

2017. évi CLXXXVIII. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 19., 2018. 01. 01., 2018. 01. 18., 2018. 07. 01., 2019. 02. 09.

393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

2017. évi CXCVI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 07. 05.

2017. évi CXCVII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

2017. évi CCV. törvény
egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02., 2018. 02. 01., 2018. 07. 01.

2017. évi CCVIII. törvény
az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 21., 2018. 01. 01.

435/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Hatályos: 2018. 01. 01.

475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról
Hatályos: 2018. 01. 01.

  • 2017 decemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
Módosítja: 446/2017. (XII. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet
a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól
Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Módosítja: 518/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
Módosítja: 507/2017. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet
a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2014. (III. 25.) VM rendelet
az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
Módosítja: 70/2017. (XII. 29.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

13/2015. (III. 31.) BM rendelet
a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 29.

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet
a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
a vízkészletjárulék kiszámításáról
Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
Módosítja: 42/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet
a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól
Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról
Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról
Módosítja: 2017. évi CLXXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról
Módosítja: 2017. évi CXCVI. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 07. 05.

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól
Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

2011. évi LXXXV. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról
Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról
Módosítja: 2017. évi CXCVII. tv.
Hatályos: 2018. 07. 01.

1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról
Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 02.

2012. évi CCXVII. törvény
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
Módosítja: 2017. évi CCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
Módosítja: 435/2017. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról
Módosítja: 52/2017. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról
Módosítja: 475/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet
a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszín alatti vizek védelméről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a hulladékká vált gépjárművekről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

  • 2017 decemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül helyezéséről döntöttek

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
Hatályon kívül helyezi: 41/2017. (XII. 29.) BM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2018. január